วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง ||    วัฒนธรรมองค์กร : รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

     วิสัยทัศน์ ( Vision )
 เป็นเลิศด้านบริหาร ได้มาตรฐานด้านบริการ
     พันธกิจ ( Mission )  เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงในการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอตาลสุม
       พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
       พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
       ส่งเสริมการทำงานระบบเครือข่ายเพื่อสร้างทีมสุขภาพที่เข้มแข็ง
       ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะเห็นชาวอำเภอตาลสุมมีคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม "
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม