ประกาศรับสมัครงาน
• 13 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 25 ตุลาคม 2566 - ประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 25 ตุลาคม 2566 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 25 ตุลาคม 2566 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
• 24 มีนาคม 2566 - กำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานกรทรวงสาธารณสุขทั่วไป
• 24 มีนาคม 2566 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.สำโรง
• 24 มีนาคม 2566 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
• 22 ธันวาคม 2565 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 21 ธันวาคม 2565 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 14 ธันวาคม 2565 - ประกาศกำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 13 ธันวาคม 2565 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 24 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 24 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 23 พฤศจิกายน 2565 - รายละเอียด : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งธุรการ
• 23 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งธุรการ
• 15 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 7 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
• 20 มกราคม 2563 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
• 19 กรกฎาคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
• 15 กรกฎาคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
• 2 กรกฎาคม 2562 - ประกาศรับสมัครบุุคคล จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง
• 28 มกราคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
• 21 มกราคม 2562 - กำหนดการดำเนินการจัดสรรหา จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
• 21 มกราคม 2562 - ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง
• 21 มกราคม 2562 - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ วัน/เวลา/สถานที่
• 21 มกราคม 2562 - ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตะและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
• 15 มกราคม 2561 - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
• 29 พฤศจิกายน 2560 - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ
• 18 กันยายน 2560 - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

Download : เอกสารคู่มือ/เอกสาร/ประกาศ
• 8 พฤศจิกายน 2565 -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข
• 18 ธันวาคม 2562 -แจ้งการอนุมัติงบค่าเสื่อมวงเงินเกิน 20% ระดับจังหวัดและวงเงินเกิน70% ระดับหน่วยบริการ(CUP)ปีงบประมาณ 2563
• 7 มกราคม 2562 -รายงานแผนงบค่าเสื่อม สังกัด สปสธ. (ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)แหล่งงบที่จัดสรร 70 % ระดับจังหวัด
• 7 มกราคม 2562 -รายงานแผนงบค่าเสื่อม สังกัด สปสธ. (ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)แหล่งงบที่จัดสรร 20 % ระดับจังหวัด
• 11 มกราคม 2561 - ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561
• เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
• จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
•[106 หน้า] คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

• 10 มกราคม 2561 - ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการคำนวณอัตราเงินเดือนในการให้เงินกู้แก่สมาชิก
• 31 ตุลาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
• 25 ตุลาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม 16-17 พ.ย.2560 โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท บุรีรัมย์
• 18 ตุลาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 3 หลักสูตร
• 26 กันยายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสัมนาวิขาการ "รับมืออย่างไร เมื่อมีปัญหาการได้ยิน"
• 26 กันยายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมวิชาการ
• 14 กันยายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การสั่งจอง/สั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2561
• 6 กันยายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
• 6 กรกฎาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งกรรมการสภาพการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565
• 5 กรกฎาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี
• 4 กรกฎาคม 2560 - ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14
• 29 มิถุนายน 2560 - ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.บุณฑริก ค่าตอบแทน 18,000 บาท
• 29 มิถุนายน 2560 -ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
• 23 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• 23 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน
• 20 มิถุนายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพือนสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุบลราชธานี สส.พชพ.
• 8 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ
• 6 มิถุนายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและขั้นตอนการสั่งลงโทษของพรบ.สาธารณสุขฯ
• 28 มีนาคม 2560 - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ
• 6 มกราคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13-17 มกราคม 2560 ณ มรภ.อุบลราชธานี
• 6 มกราคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ณ วัดหนองป่าพง ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2560