Download : เอกสารคู่มือ
•[106 หน้า] คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) 2560

• 6 กรกฎาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งกรรมการสภาพการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565
• 5 กรกฎาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี
• 4 กรกฎาคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
• 4 กรกฎาคม 2560 - ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14
• 29 มิถุนายน 2560 - ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.บุณฑริก ค่าตอบแทน 18,000 บาท
• 29 มิถุนายน 2560 -ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
• 23 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• 23 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน
• 20 มิถุนายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพือนสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุบลราชธานี สส.พชพ.
• 8 มิถุนายน 2560 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ
• 6 มิถุนายน 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและขั้นตอนการสั่งลงโทษของพรบ.สาธารณสุขฯ
• 28 มีนาคม 2560 - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ
• 6 มกราคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13-17 มกราคม 2560 ณ มรภ.อุบลราชธานี
• 6 มกราคม 2560 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ณ วัดหนองป่าพง ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2560
• 29 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
• 27 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนงานบริการพยาบาลเชิงรุก และขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการประกวด
• 23 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัมฯาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า
• 19 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
• 19 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
• 21 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ : การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างภาคีเครือข่ายและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน
• 2 ธันวาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชการ THEME : "Obstetrics update 2017" 7-8 มีนาคม 2560
• 9 พฤศจิกายน 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
• 8 พฤศจิกายน 2559 - ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ
• 31 ตุลาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อนการจัดการระบบดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 3
• 31 ตุลาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
• 19 ตุลาคม 2559 - ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนศาสตร์ : หลักสูตรแนวทางปฎิบัติในการบริหารจัดการงานการเงิน พัสดุและผลกระทบทางกฎหมายในหน่วยงานสาธารณสุข/ หลักสูตรควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและเทคนิค การตรวจสอบภายใน / หลักสูตรการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อความเป็นเลิศในระบบบริการสุขภาพ / หลักสูตรความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในระบบบริการสุขภาพ