:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม ::

.:| ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ |:.

[1] วาระประชุมประจำเดือน

[2] ประกาศข่าวทั่วไป

[3] ประกาศรับสมัครงาน

.:| กลุ่มงานบริหาร |:.

[4] งานบริหารงานทั่วไป

[5] งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

[6] งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

[7] งานประกันสุขภาพ

[8] งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

[9] งานการเงิน

.:| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ |:.

[-] งานยุทธศาสตร์

[-] งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

[-] งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

[-] งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:.

[-] งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

[-] งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

[-] งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

[-] งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

[-] งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

[-] งานทันตสาธารณสุข

[-] งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

[-] งานส่งเสริมสุขภาพ

[-] งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

[-] งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

.:| รับ-ส่งข้อมูล Backup JHCIS 43 แฟ้ม |:.

[-] สำรองฐานข้อมูล JHCIS

[-] 43 แฟ้ม

.:| รับ-ส่งข้อมูลภายใน รพ.สต. |:.

[-] รพ.สต.ดอนพันชาด

[-] รพ.สต.สำโรง

[-] รพ.สต.จิกเทิง

[-] รพ.สต.หนองกุง

[-] รพ.สต.นาคาย

[-] รพ.สต.คำหนามแท่ง

[-] รพ.สต.คำหว้า

.:| สวัสดิการ |:.

[-] ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

.:| นานาจิตตัง |:.

[-] บอร์ดระบาย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version