.:| ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน กุมภาพัน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 12:12:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ มกราคม 16, 2018, 10:52:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานบริหาร |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ มกราคม 18, 2018, 02:32:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน แบบสรุปผลการสำรวจร้านค้า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 09:23:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 03:54:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน วาระการประชุม คณะกรรมการ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:13:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน แบบฟอร์มข้อมูลเด็กแรกเกิ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:50:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

38 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutthawaraorn
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. คำหว...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 03:11:31 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อรอุมา
ใน แบบสรุปผลการตรวจมะเร็งลำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 03:23:58 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

65 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutthawaraorn
ใน ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำหว...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:37:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน รานงานเดือนนาคาย มค 61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 10:15:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน รานงานเดือนนาคาย มค 61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 10:16:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kwanjai
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2018, 09:57:35 AM

.:| รับ-ส่งข้อมูล Backup JHCIS 43 แฟ้ม |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน BK_03752_16/2/61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 03:09:32 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| รับ-ส่งข้อมูลภายใน รพ.สต. |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ตรวจอุจจาระ
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:56:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณิชาดา
ใน ส่งไฟล์หนังสือรับรองการห...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 02:21:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานปี6...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 09:29:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน GL61ล่าสุด
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 09:15:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| สวัสดิการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| นานาจิตตัง |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

205 กระทู้ ใน 165 หัวข้อ โดย 29 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: natnapa
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำหว..." ( วันนี้ เวลา 04:37:48 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

16 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 20. ออนไลน์มากที่สุด: 26 (กุมภาพันธ์ 13, 2018, 10:49:41 AM)