ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน กรกฎาคม ...
เมื่อ กรกฎาคม 08, 2020, 04:28:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

43 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2020, 10:27:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเป...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2020, 10:37:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน เบิกโควิดข้าราชการ
เมื่อ มิถุนายน 10, 2020, 02:19:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

122 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน ส่งรายงาน 400+0110รง5 เด...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2020, 04:00:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

30 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค.63 จิ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2020, 10:59:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

201 กระทู้
193 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน มิ.ย.63 จ...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2020, 09:53:13 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ผลการตรวจ fittest สำโรง ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1,372 กระทู้
694 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงาน 506 คำหนามแท่ง...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2020, 05:43:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

50 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน มิ.ย.63 จ...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2020, 10:22:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 63 จ...
เมื่อ มกราคม 23, 2020, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

45 กระทู้
45 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งงานแพทย์แผนไทย มิถุนา...
เมื่อ กรกฎาคม 08, 2020, 09:58:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน backup จิกเทิง
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2020, 11:42:36 AM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

38 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน 43 แฟ้ม มะเร็งปากมดลูก ค...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2020, 02:35:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

79 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน สำรองการเงินมิถุนายน2563
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2020, 02:34:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน เอกสารประชุมเจ 26มิ.ย.63
เมื่อ มิถุนายน 26, 2020, 12:47:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน jล่าสุด
เมื่อ มิถุนายน 24, 2020, 09:38:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน แบกอัพตั้งแต่31กค62-19กพ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2020, 05:36:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ยามิย
เมื่อ มิถุนายน 29, 2020, 02:23:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน jhcis
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2020, 10:21:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน GLมีค
เมื่อ เมษายน 23, 2020, 11:52:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3,483 กระทู้ ใน 2,794 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: เฟื่องฟ้า คนคำหว้า
กระทู้ล่าสุด: "backup จิกเทิง " ( กรกฎาคม 12, 2020, 11:42:36 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 171 (มีนาคม 19, 2020, 02:50:49 AM)